Đóng

Xác nhận nợ margin

Tra cứu

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ tên khách hàng  
Số tài khoản  
Số CMND   Ngày cấp  
Địa chỉ  

THÔNG TIN NỢ MARGIN

To
STT Nội dung Giá trị(VNĐ) Ghi chú
1 Số dư đầu tháng    
2 Phát vay mới trong tháng    
3 Hoàn trả nợ vay trong tháng    
4 Số dư nợ cuối tháng    
5 Lãi chưa hoàn trả
(bao gồm lãi trong hạn và lãi quá hạn)
   
6 Tổng cộng gốc và lãi tại    

PHẦN XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Tôi đã đọc, kiểm tra và xác nhận các thông tin trên đây là đầy đủ và chính xác. Tôi phát hiện ra có sai lệch, sẽ kiểm tra lại và xác nhận sau. Trong trường hợp Quý khách phát hiện sai lệch vui lòng ngay lập tức liên hệ với nhân viên quản lý tài khoản hoặc bộ phận Nghiệp vụ (84-8) 3914-8585 để tiến hành điều chỉnh.

LỊCH SỬ XÁC NHẬN NỢ