Đóng

Chuyển khoản nội bộ

Tra cứu
Chuyển khoản

Thông tin TK chuyển

Số dư hiện tại

 

Số tiền bị phong tỏa

 

Số tiền chờ rút

 

Số dư khả dụng

 

Thông tin TK nhận

Số dư hiện tại

 

Số tiền bị phong tỏa

 

Số tiền chờ rút

 

Số dư khả dụng

 
~