Đóng

Giá hiện tại

Tương lai      
Mã HĐ   Khối lượng  
Giá chào bán   KLGD hôm trước  
Giá chào mua   KLGD (PT)  
Giá tham chiếu   KLGD (%)  
OI   Giá trị(nghìn đồng)  
Mở cửa   Cơ sở  
Cao nhất   Trần  
Thấp nhất   Sàn  
NN mua   NN bán  
Giá lý thuyết   Phân tán RT  
Ngày bắt đầu   Ngày đáo hạn  
Khối lượng chào mua 00:00:00 Khối lượng chào bán
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
  Tổng khối lượng  
  Lệnh