Đóng

Nộp/Rút ký quỹ

Tra cứu
Chuyển tiền

Phí NH

 

Số thực nhận

 

Số dư hiện tại

 

Phong tỏa khác

 

Giá trị ký quỹ

 

Rút chờ duyệt

 

Phong tỏa chờ ký quỹ

 

Số dư khả dụng

 

Chờ thanh toán lỗ

 

Tiền thanh toán đáo hạn

 

Số dư hiện tại

  Số dư tiền ký quỹ hôm nay
Giá trị CK KQ Giá trị ký quỹ VSD yêu cầu
KQYC lệnh chưa khớp Tiền ký quỹ chờ rút
Số dư tiền ký quỹ có thể rút   

Nguồn giải ngân

   

Tài khoản đích

   
~