Đóng

Lệnh

Sửa
Mua Bán
Khối lượng chào mua 00:00:00 Khối lượng chào bán
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
Mở cửa   Trần  
Cao nhất   Sàn  
Thấp nhất   Lý thuyết  
Vị thế(mua)   Chờ khớp(mua)  
Vị thế(bán)   Chờ khớp(bán)  
Max Order Qtty    
Số dư tiền ký quỹ đầu ngày
Tiền ký quỹ nộp/rút
Số dư tiền ký quỹ hôm nay
Tiền ký quỹ chờ rút
Giá trị CK KQ
Giá trị CK KQ chờ rút
Giá trị tài sản đảm bảo hợp lệ
Lãi lỗ thực
Lãi lỗ chưa ghi nhận
Giá trị ký quỹ VSD yêu cầu
Ký quỹ yêu cầu của lệnh chờ khớp
Thâm hụt ký quỹ
Số dư tiền ký quỹ có thể rút
Số dư tài sản đảm bảo có thể đặt lệnh
Giá trị CK ký quỹ có thể rút
Phí