Đóng

Mật khẩu K-Pro/K-Web

Thay đổi

Mật khẩu mới phải từ 6~16 ký tự bao gồm chữ số và chữ cái (viết thường)

Mật khẩu TK

Thay đổi

Mật khẩu nên là 4 số.